Tags : ละครช่อง 13 : 2017

จันทรคุปต์ (ตอนที่ 12 งด

จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ ตอนที่ 12 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 Chandra Nandin EP.12 date 4/06/61 ช่อง 13 what อ่าน เรืี่องย่อซีรี่ย์อินเดีย ‘Chandra Nandin จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์’ “จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์” ซีรีส์จากแดนภารตะอิงประวัติศาสตร์สุดเข้มข้นของปฐมกษัตริย์ ผู้ก่อตั้งราชวงศ์เมารยะ ผู้ซึ่งทำการรวบรวมแว่นแคว้นในดินแดนชมพูทวีปให้กลายเป็นปึกแผ่นภายใต้จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ –

6,029 views

จันทรคุปต์ (ตอนที่ 11 ) 1

จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ ตอนที่ 11 วันที่ 11 มิถุนายน 2561 Chandra Nandin EP.11 date 1/06/61 ช่อง 3 what อ่าน เรืี่องย่อซีรี่ย์อินเดีย ‘Chandra Nandin จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์’ “จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์” ซีรีส์จากแดนภารตะอิงประวัติศาสตร์สุดเข้มข้นของปฐมกษัตริย์ ผู้ก่อตั้งราชวงศ์เมารยะ ผู้ซึ่งทำการรวบรวมแว่นแคว้นในดินแดนชมพูทวีปให้กลายเป็นปึกแผ่นภายใต้จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ –

5,014 views

จันทรคุปต์ (ตอนที่ 10 ) 28

จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ ตอนที่ 10 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 Chandra Nandin EP.10 date 25/05/61 ช่อง 3 what อ่าน เรืี่องย่อซีรี่ย์อินเดีย ‘Chandra Nandin จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์’ “จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์” ซีรีส์จากแดนภารตะอิงประวัติศาสตร์สุดเข้มข้นของปฐมกษัตริย์ ผู้ก่อตั้งราชวงศ์เมารยะ ผู้ซึ่งทำการรวบรวมแว่นแคว้นในดินแดนชมพูทวีปให้กลายเป็นปึกแผ่นภายใต้จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ –

1,437 views

จันทรคุปต์ (ตอนที่ 9 ) 25

จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ ตอนที่ 9 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 Chandra Nandin EP.9 date 25/05/61 ช่อง 3 what อ่าน เรืี่องย่อซีรี่ย์อินเดีย ‘Chandra Nandin จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์’ “จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์” ซีรีส์จากแดนภารตะอิงประวัติศาสตร์สุดเข้มข้นของปฐมกษัตริย์ ผู้ก่อตั้งราชวงศ์เมารยะ ผู้ซึ่งทำการรวบรวมแว่นแคว้นในดินแดนชมพูทวีปให้กลายเป็นปึกแผ่นภายใต้จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ –

2,029 views

จันทรคุปต์ (ตอนที่ 8 ) 24

จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ ตอนที่ 8 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 Chandra Nandin EP.8 date 24/05/61 ช่อง 3 what อ่าน เรืี่องย่อซีรี่ย์อินเดีย ‘Chandra Nandin จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์’ “จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์” ซีรีส์จากแดนภารตะอิงประวัติศาสตร์สุดเข้มข้นของปฐมกษัตริย์ ผู้ก่อตั้งราชวงศ์เมารยะ ผู้ซึ่งทำการรวบรวมแว่นแคว้นในดินแดนชมพูทวีปให้กลายเป็นปึกแผ่นภายใต้จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ –

2,278 views

จันทรคุปต์ (ตอนที่ 7 ) 23

จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ ตอนที่ 7 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 Chandra Nandin EP.7 date 23/05/61 ช่อง 3 what อ่าน เรืี่องย่อซีรี่ย์อินเดีย ‘Chandra Nandin จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์’ “จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์” ซีรีส์จากแดนภารตะอิงประวัติศาสตร์สุดเข้มข้นของปฐมกษัตริย์ ผู้ก่อตั้งราชวงศ์เมารยะ ผู้ซึ่งทำการรวบรวมแว่นแคว้นในดินแดนชมพูทวีปให้กลายเป็นปึกแผ่นภายใต้จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ –

1,875 views

จันทรคุปต์ (ตอนที่ 6 ) 22

จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ ตอนที่ 6 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 Chandra Nandin EP.6 date 22/05/61 ช่อง 3 what อ่าน เรืี่องย่อซีรี่ย์อินเดีย ‘Chandra Nandin จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์’ “จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์” ซีรีส์จากแดนภารตะอิงประวัติศาสตร์สุดเข้มข้นของปฐมกษัตริย์ ผู้ก่อตั้งราชวงศ์เมารยะ ผู้ซึ่งทำการรวบรวมแว่นแคว้นในดินแดนชมพูทวีปให้กลายเป็นปึกแผ่นภายใต้จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ –

2,712 views

จันทรคุปต์ (ตอนที่ 5 ) 21

จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ ตอนที่ 5 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 Chandra Nandin EP.5 date 21/05/61 ช่อง 3 what อ่าน เรืี่องย่อซีรี่ย์อินเดีย ‘Chandra Nandin จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์’ “จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์” ซีรีส์จากแดนภารตะอิงประวัติศาสตร์สุดเข้มข้นของปฐมกษัตริย์ ผู้ก่อตั้งราชวงศ์เมารยะ ผู้ซึ่งทำการรวบรวมแว่นแคว้นในดินแดนชมพูทวีปให้กลายเป็นปึกแผ่นภายใต้จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ –

2,111 views

จันทรคุปต์ (ตอนที่ 4 ) 16

จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ ตอนที่ 4 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 Chandra Nandin EP.3 date 16/05/61 ช่อง 3 what อ่าน เรืี่องย่อซีรี่ย์อินเดีย ‘Chandra Nandin จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์’ “จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์” ซีรีส์จากแดนภารตะอิงประวัติศาสตร์สุดเข้มข้นของปฐมกษัตริย์ ผู้ก่อตั้งราชวงศ์เมารยะ ผู้ซึ่งทำการรวบรวมแว่นแคว้นในดินแดนชมพูทวีปให้กลายเป็นปึกแผ่นภายใต้จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ –

4,109 views

จันทรคุปต์ (ตอนที่ 3 ) 14

จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ ตอนที่ 3 วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 Chandra Nandin EP.3 date 14/05/61 ช่อง 3 what อ่าน เรืี่องย่อซีรี่ย์อินเดีย ‘Chandra Nandin จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์’ “จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์” ซีรีส์จากแดนภารตะอิงประวัติศาสตร์สุดเข้มข้นของปฐมกษัตริย์ ผู้ก่อตั้งราชวงศ์เมารยะ ผู้ซึ่งทำการรวบรวมแว่นแคว้นในดินแดนชมพูทวีปให้กลายเป็นปึกแผ่นภายใต้จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ –

4,179 views

จันทรคุปต์ (ตอนที่ 2 ) 11

จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ ตอนที่ 2 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 Chandra Nandin EP.2 date 11/05/61 ช่อง 3 what อ่าน เรืี่องย่อซีรี่ย์อินเดีย ‘Chandra Nandin จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์’ “จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์” ซีรีส์จากแดนภารตะอิงประวัติศาสตร์สุดเข้มข้นของปฐมกษัตริย์ ผู้ก่อตั้งราชวงศ์เมารยะ ผู้ซึ่งทำการรวบรวมแว่นแคว้นในดินแดนชมพูทวีปให้กลายเป็นปึกแผ่นภายใต้จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – พฤหัสบดี 19.15

3,359 views

อโศกมหาราช 7 ก.พ. 61 ดูทีวีออนไลน์

ละคร อโศกมหาราช วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ep235 ซีรี่ย์อินเดีย Ashoka(อโศกมหาราช) why:การเดินทางชีวิตของเด็กหนุ่มผู้ไม่รู้ถึงชาติกำเนิดและสายเลือดขัตติยาที่ตัวเองมี สู่เส้นทางของมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในชมพูทวีป เส้นทางที่ต้องก้าวข้ามอุปสรรค ขวากหนาม แม้จะต้องแลกด้วยการทำลายล้างชีวิตเรือนแสนเพื่อความยิ่งใหญ่บนบัลลังก์ราชา อโศกมหาราช(Ashoka) อโศกมหาราช Ashok Banker 2 5 6 7 8 9 กุมภาพันธ์ 2560 รายการทีวีวันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2561

2,703 views